top of page
Walking around in the city

Règleman òf eta MA:
Yon kourikoulòm

 • Dwe gen yon zòn jeyografik vwazen. 

 • Omwen 75% tè ki klase dapre zòn oswa ki itilize pou itilizasyon komèsyal, an detay, endistriyèl oswa melanje. 

 • Petisyon an dwesiyen pa mèt pwopriyete yo nan omwen 60% nan pwopriyete a reyèlak omwen51% nan evaliasyon pwopriete anan pwopriyete reyèl la nan BID pwopoze a.

 • Etabli atravè yon petisyon lokal ak pwosesis odyans piblik. 

 • Opsyon pou renouvle chak 5 ane pa pwopriyetè pwopriyete BID. 

Konsènan 

Crosswalk

Business Improvement District (BID) se yon efòinisyepa Downtown Brockton Association (DBA), men yo pral dirije, finanse ak gouvènepa mèt pwopriyete yo nan distri a. 

Mary Waldron, Prezidan pwovizwa DBA a, John Merian, pwopriyetè Merian Brothers, ak Joe Casey, Prezidan ak COO Bank HarborOne, ap dirije ekip ki mennen efò sa a.

City Center

Faz 1:

Tès Posibilite

 • Èske kondisyon yo bon pou yon BID?

 • Prezante konsèp BID la.

 • Endike ka a pou yon BID. 

 • Rekrite Komite Direktè a.

 • Jwenn resous yo. 

 • Etabli limit preliminè. 

 • Kreye yon baz done pwopriyetè. 

 • Devlope yon plan plan ak delè. 

Faz 2:

Kreye Plan Amelyorasyon BID la

 • Fè yon evalyasyon bezwen yo

 • Senyalizasyon nan kominote a.

 • Ekri Plan Amelyorasyon BID la.

 • Detèmine bidjè a. 

 • Etabli yon fòmil frè.

 • Devlope Memorandòm Konpreyansyon an (MOU)

 • Etabli yon mekanis bòdwo. 

Faz 3:

Fè Pwosesis Petisyon an

 • Prepare petisyon BID la. 

 • Òganize Kanpay Siyati Petisyon an. 

 • Pake enfòmasyon pa lapòs bay mèt pwopriyete yo. 

 • Fè kanpay siyati a. 

 • Òganize pwosesis otorizasyon lejislatif la. 

Faz 4: 

Inisye Operasyon yo

 • Fòme règleman entèn ak Atik Òganizasyon

 • Etabli premye Konsèy Direktè. 

 • Aplike pou estati san bi likratif. 

 • Kominike ak manm yo. 

 • Anboche anplwaye. 

 • Chwazi fournisseurs. 

 • Fòmèlman lanse sèvis yo. 

 • Mizajou Plan Amelyorasyon. 

 • Amende, elaji, oswa fonn BID la. 

 • Re-otorizasyon

Pwosesis pou kreye yon BID

bottom of page